Từ ngày 01/01/2013 khi đăng ký bất kỳ cuộc bình chọn nào đều phải liên hệ với BinhChon.ORG để xác nhận cú pháp thì mới đc tính doanh thu

Hướng dẫn chọn cú pháp soạn tin1. Chọn cú pháp soạn tin cho cuộc thi bình chọn

a) Tạo cú pháp bình chọn miễn phí

    Khi khởi tạo cuộc thi bạn cần tạo cú pháp nhắn tin bình chọn cho cuộc thi của mình, việc chọn cú pháp như thế nào cho phù hợp với cuộc thi của mình sẽ giúp người tham gia bình chọn thuận tiện cho việc nhắn tin bình chọn tới cuộc thi của bạn.

   Ví dụ bạn muốn tạo một cuộc thi bình chọn Ngôi Sao Nhí Xuất Sắc của năm, trước tiên bạn cần đăng nhập và vào Thêm Cuộc Thi, nhập thông tin vào form tạo cuộc thi. Trong phần này có 3 yếu tố quyết định cú pháp soạn thi của bạn là CODE, SUBCODE, Dự đoán số người có đáp án đúng.

Hướng dẫn tạo cú pháp cuộc thi bình chọn

   Mã cuộc thi Ngôi Sao Nhí Xuất Sắc của bạn sẽ được tạo thành bằng sự kết hợp giữa CODESUBCODE. CODE là mã hệ thống của chúng tôi mặc đinh là BC, bạn chỉ việc nhập SUBCODE. Ví dụ bạn nhập SUBCODE là NSN thì mã cuộc thi Ngôi Sao Nhí Xuất Sắc của bạn sẽ là BCNSN.

   Việc tạo cú pháp soạn tin cho cuộc thi của bạn còn ảnh hưởng bởi mục Dự đoán số người có đáp án đúng, ví dụ trong mục này bạn chọn Cho phép dự đoán thì cú pháp soạn tin của bạn sẽ là BCNSN X Y và gửi 8x41 với x từ 1 đến 7 tùy thuộc vào bạn chọn đầu số nhắn tin trong cuộc thi của mình. Trong đó: BCNSN là mã cuộc thi Ngôi Sao Nhí Xuất Sắc của năm, X là số báo danh của ngôi sao nhí trong cuộc thi của bạn sẽ được bạn tạo ra trong phần Thêm thông tin đối tượng khi cài đặt thông tin cuộc thi, Y là dự đoán số người có đáp án đúng, giữa BCNSN,XY có 1 dấu cách. Nếu bạn chọn chức năng Không cho phép dự đoán thì cú pháp soạn tin của bạn sẽ là BCNSN X và gửi 8x41 trong đó X vẫn là Số báo danh của ngôi sao nhí.

Sau khi tạo xong cuộc thi bạn sẽ có cú pháp soạn tin hoàn chỉnh cho mình và bạn chỉ việc gửi thông tin chương trình của bạn tới mọi người


b) Tạo cú pháp bình chọn riêng có phí

   Nếu bạn không muốn cú pháp soạn tin của mình có Mã cuộc thi của mình bắt đầu bằng BC mà sẽ bằng các cú pháp có mã riêng theo ý bạn. Ví dụ thay vì BCNSN thì bạn muốn có mã là NSN thì hãy liên hệ với chúng tôi bằng cách trực tiếp hoặc gửi tin nhắn vào Menu Liên hệ và nhập thông tin cú pháp cuộc thi của bạn vào form trong phần đăng ký cú pháp riêng cho cuộc thi bình chọn.

   Bạn cần phải tạo một cuộc thi bình chọn như bình thường sau đó vào nhập thông tin vào form liên hệ đăng ký cú pháp riêng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tạo cú pháo riêng cho bạn và thay đổi vào thông tin cuộc thi bạn yêu cầu khi bạn đã hoàn tất thanh toán phi khởi tạo cho chúng tôi.


2. Chọn cú pháp soạn tin cho chương trình ủng hộ

a) Tạo cú pháp ủng hộ miễn phí

    Khi khởi tạo chương trình ủng hộ bạn cần tạo cú pháp nhắn tin ủng hộ cho chương trình của mình, bạn cần phải chọn cú pháp soạn tin hợp lý và có ý nghĩa tạo thuận lợi cho người nhắn tin ủng hộ.

   Ví dụ bạn muốn tạo một chương trình ủng hộ Gây Quỹ Vì Người Nghèo Cả Nước, trước tiên bạn cần đăng nhập và vào Tạo ủng hộ, nhập thông tin vào form tạo chương trình ủng hộ thi. Trong phần này có 2 yếu tố quyết định cú pháp soạn thi của bạn là Mã hệ thống(Code), Mã ủng hộ.

Tạo cú pháp soạn tin sms bình chọn

   Mã hệ thống(Code) của chúng tôi là GD kết hợp với Mã chương trình ủng hộ bạn nhập sẽ tạo thành cú pháp soạn tin cho chương trình ủng hộ của bạn. Mã chương trình Gây Quỹ Vì Người Nghèo Cả Nước của bạn sẽ được bạn tự nhập và giới hạn từ 1 đến 10 kí tự viết liền không dấu. Ví dụ bạn nhập Mã ủng hộ chương trình của bạn là NN thì cú pháp soạn tin cho chương trình của bạn sẽ là GD NN và gửi tới đầu số 8x55 với x từ 1 đến 7, giữa GDNN có một dấu cách.

    Chi phí đầu số 8x55 với x từ 1 đến 7 như sau:

   + 8155 phí 1000 VNĐ/SMS.

   + 8255 phí 2000 VNĐ/SMS.

   + 8355 phí 3000 VNĐ/SMS.

   + 8455 phí 4000 VNĐ/SMS.

   + 8555 phí 5000 VNĐ/SMS.

   + 8655 phí 10.000 VNĐ/SMS.

   + 8755 phí 15.000 VNĐ/SMS.

Sau khi tạo xong chương trình bạn sẽ có cú pháp soạn tin hoàn chỉnh cho mình và bạn chỉ việc gửi thông tin chương trình của bạn tới mọi người


b) Tạo cú pháp ủng hộ riêng có phí

   Nếu bạn không muốn sử dụng cú pháp soạn tin chúng tôi hỗ trợ sẵn là GD X mà muốn có cú pháp theo ý bạn. Ví dụ thay vì cú pháp soạn tin là GD NN thì bạn muốn có cú pháp chỉ là NN thì hãy liên hệ với chúng tôi bằng cách trực tiếp hoặc gửi tin nhắn vào Menu Liên hệ và nhập thông tin cú pháp chương trình ủng hộ của bạn vào form trong phần đăng ký cú pháp riêng cho chương trình ủng hộ.

   Bạn cần phải tạo một chương trình ủng hộ như bình thường sau đó vào nhập thông tin vào form liên hệ đăng ký cú pháp riêng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tạo cú pháo riêng cho bạn và thay đổi vào thông tin chương trình bạn yêu cầu khi bạn đã hoàn tất thanh toán phi khởi tạo cho chúng tôi.